مسجدشهداءبجنورد

.
مسجدشهداءبجنورد

با سلام مسجدالشهداء شهرک شاهدبا زیر بنایی بیش از 1000متر با همت والای اهالی محله ساخته شده و هم اکنون نمازگزاران در سه نوبت (صبح ،ظهر،شب)نماز را به جماعت اقامه می نمایند
آدرس :استان خراسان شمالی بجنوردخیابان امام خمینی غربی شهرک شاهد

فرهنگ لغت جبهه

جمعه, ۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵ ق.ظ

آن چیز را که چیز بود ، چیزش کنید :

مسأله ای که پشتِ بی سیم برای هر دو طرف روشن بود .

شَـل و شـولتیـــم : مخلصتیـــم . 

 بوســـــــــــــه گاه ِ حـــــــــــــــوری :

تاول ِ ناشـــــــی از گــاز ِ شیمیـــــــــــــــایی

آب پاش : بسیار اهلِ گــریه

آب طلایی شده : نماز صبح قضا شــده .

آخ جون تـرکش : جراحت ِ ناشی از تـرکش که منجـر به مرخصی میشـد .

آدمهـای قورباغه ای : نیروهـای غـواص اطلاعات عملیّــات خودی .

آدم کـُش ِ گـردان : امدادگــر ِ ناشی و تازه کـار .

آقا گــربه : نیـروی خودی که بـه کمیـن و شکار ِ دشمــــن میرفت .

از آن بتــــرس : نیروی خیلــــی افراطی در مذهب .

از ضامـــن خارج شدن : عصبـــانی شدن فرمانـــــده از نیروی تحت ِ امر خـود .

اسلام قوی ست : وضع تدارکات خوب است .

اِف 15 : بسیجـــی .

اِف 16 : پاســدار افتخـــاری .التمـاس ِ پتو : درخـواست ِ جــایی برای خـوابیــدن .

الهــی قلبی محجــوب : کنایه از رزمنــده ای با محاسن ِ بلند و پیراهن ِ یقـه آخونــدی .

الهی ضَعفَ بَدَنی و دِقـّتَ جلدی : خدایا دقت کن جلد ِ ما پاره نشه .(رقتَ جلدی در دعای کمیل )

باطـری قلمـی : بسیجـــی ِ لاغــر .

بنـد ِ قـــاف : رزمنــده ی خوش تیپ و بانمــک .

 بـــــــــــــی تـــــــــــــــــــــــــو میمیــرم :  کــُلمـَن آب ِ آشـــــــــــامـــــــــــــــــــیدنی


               

 

                   

شخصیـّت ِ برجستـه : به رزمنـدگانی که شکمشان بزرگ بـود می گفتنــد .


نمـاز یک دستی : نماز شب

مصیبـت : آن کس که هیچ کس از دستش در امـان نبـود .

لالـه زار : میـدان ِ مین 

ابـوالفضل : رزمنـدگانی که در جبهه یک دستشـان قطـع میشد .


جوجـه ها رنگی شـدن : رزمنـدگان زخمـی یا شهیـد شـدند .

بنیـانش مغـشوش است : کسـی که سـر و وضعش نامـرتب بـود .


کبریتی برگشتن : به شهـادت رسیــدن و با تابـوت برگشتــن .

آئینـه ایست : وقتـی که حالات و سکنـاتِ و وَجَنــات شهـادت در چهـره ی کسـی هـویدا بـود.

بالا بالا هــا شـوت میـزنه : عرفـان و معنـویتش بالاسـت .      

برنامه ی پایانی : پیـرمـرد رزمنده ای که حال و روزش گواهی میداد از معـرکه جان سالم به در نمیبره .

اُدکلن سنگــر : بوی جـوراب کثیـف و نشستــــه .

صفحـه کلاج : وقتـی غـذا کوکو سیب زمینــی بـود .

غسـل ِ شهـادت کامل نبــوده : کسی کـه در عملیـات شهیــد نمیشــد .           

غیبت چنـد بخشـــه ؟! : برای ممــانعت از کســی که میخـواست غیبت کنه .

فـلانی روحیـه داره : کسـی که همیشــه میـلِ خـوردن داشـت .

کارش مـُرغی ست : کسـی که دیـر یا زود شهیـد میشـه و باید چلـومرغش رو بخـوریم .

کیـک ِ دستـــه : پیـک ِ دستــه                                                  

صبحـش به خیـر شـد : کسـی کـه با هزار زحمـت از مراســم صبحگــاه دَر میـرفت .

مادر بزرگ دستــه : برادرایی کـه نوبت ِ پذیرایی از دستــه یا چادر با آنهــا بود .

مـلائک غلغلکش میـدن : برادری کـه سـر ِ نماز متبسـم بود .  

یه تـرکش یه حـوری : به ازای هر یه تـرکشی کـه میخـوری یه حوری تو بهشـت داری . 

    

نماز بشمـار سه : نمازی که خیلی سریع در شبهای عملیات خوانده میشد .
         

                             

عشــقِ حـوری : عـاشـقِ شهــادت بـودن .

کـَـلّـه پـَر : سنگــرسـاز .                                                                             

برمی گـردم ! یـا با رخـت ، یـا با تخـت ، یـا با یـخ :

یا زنـده میـمانم ، یـا مجـروح میشــوم ، یـا شهـید میشـوم .

پیـــاز : مــداحِ گــُردان .  

بـرادر عبـدالله : صـدا کـردنِ رزمنـده ای کـه اسمش را نمـی دانستــن .

بــرادر مُستحَـب : رزمنــده ای کـه بفهمـی نفهمــی محـاسن داشــت .

بـرادر واجــب : رزمنــده ای کـه محـاسنِ کـامل و بلنــدی داشــت " مثل ِ اینــا "


                  


بـوی چلـوکباب : بـوی شـبِ عملیـات .

تـرکش پـلو : عـدس پـلو .

تجــدیدی : مجـروح شـدن و بـه شهــادت نـرسیــدن .

پـلاستیک پلـو : 

غذایی که به جای ظرف ، داخلِ پلاستیک می ریختن و به خط می فـرستـادن .

موقعیتِ سلطان‌بانو ؛

منزل، خانه، زندگی با خانواده و عیال و فرزندان،

الاغ هوایی ؛

کنایه از هواپیمای C-130 که معمولاً برای حمل بار از آنها استفاده می‌شد.

پدربزرگ فشنگ‌ها ؛                                                                                      

گلولـــه تـوپ ضـد هوایـی که نسبت به فشنـگِ سایر ســلاح‌ها بزرگتـر و سنگین‌تـر بــود.

احمدجاسم، ده بالا عروسی دارد ،

توپـخانـهء دشمن مزدور دوبـــاره کــار می کنــد.

آش خرگـــوشــی ؛

آش و خوراک. غذایی که در آن از هـــویـج زیــاد استفـــاده می‌شــــد .

شوخی برای درخــواست آب سر سفـره : یـه پـارچ آب بریــز تــوی لیـــوان .

حــلالیت طلبیــدنِ شــبِ عملیـات : اگــر مــا را نــدیدی عینــک بــزن .

هیـئتـی خـوردن : دستـه جمعـی تو یـه ظـرف غـذا خـوردن ، مث ِ اینا !


            


ذکـر بعد از نــوشیــدن آب : لگــد بــر یـزیــد .

پشتیـبانـی مــرکز : اهــل و عیــال و خــانــواده در پشــتِ جبهــه .

اهــل دل : طعنــه بــه افــرادِ شکمــو 

اضــافه کــاری : نمــاز شــب و تهجـــد .

دکمــهء تقــوا : دُکمـــهء بالایی (یقه) پیــراهــن .

تــاکسی ســرویس : دمـپـایی .                                                                        

آهنـگــران گــردان : افــراد خـوش صــدا .

اول نماز ، بعد از غذا : نوعی به تـوّهـُم انداختن است و تأکید و تصریـح بر تقدم نماز بر غذا .

اسلحهء بـی فشنگ : آفتابه ! که بارها رزمندگان با آن افراد دشمن را اسیر گرفته بــودند .

آدم جا کــن : شلــــوار کــُـردی .  

زُورُی دستـــه : کســی کـه دور از چشــم دیگــران ظـرفهــای غـذا را می شــست .

پیمـــان کـــار : کــسی کــه با وجــودِ حضــور مــُـداوم در جبهــه ، شهیـــد نمــیشــد .

نـــدارکات : تـــدارکات .

تـَمـبـَلیــغات :
تـبــلیغـــات .  

ارباب ؛تدارکات چی

کـــارگـــره زنی : کــارگـــزیـنــی .

تــرکش اِوا خـواهــری : تــرکــش فـوق العــاده ریــز و نــاچیــز .  

تـرکش حسیــن جــانی : تـرکـش بـزرگ کــه کم از تــوپ مستقیـــم نـداشــت .

تـرکـش بــا معــرفــت : تــرکشــی کـه زوزه کشــان از بالای ســر ردّ مـی شــد .

عشـق حوری : کشته و مرده شهادت بودن ، دیوانه رفتن به عملیات و پیوستن بـه دوستان .

الهی قلبی محجوب : با تقوا و مخلص ، کسی که کار و بـارش در بندگی خدا خالص بود

هیکل تدارکاتـی : حسابـی چاق و چلــه؛ نیرویی که خوب خورده و خوب گشـته بـــود .
هیکل عقیدتی : کسی که هیکلی نحیــف و لاغر و چشـم هـای گـود افتــاده داشت .

الهـــی با ذوالجنـــاح محشـــور شـــی ؛ 

گاهی کـه جنـابِ قـاطر خستـه میشــد و دیگــه نای حــرکت نـداشت ،بهش میگفتــن :

برو حیوون ! مــُـزدت محفــوظ ، انشاءاللـه با ذوالجنـــاح محشــور شــی .

اوشین پلو : برنج سفید بدون مخلفات.

ایران تایر :پوتین های بسیجی.  

ایران گونی : شلوار و اورکت بسیجی ساخت وطن.

ایستگاه بدنسازی : ایستگاه صلواتی                     

آش خور های حضرت مهدی(عج) : نیرو های رزمنده و بسیجیان.

اتحادیه دکمه داران : کسانی که دکمه بالای پیراهنشان همیشه بسته بود.

اِرحَم : اذیتم نکن تا اذیتت نکنم .  

درهم : کمکم کن هر چند ناچیز

آخرین نامه : وصیت نامه

اذان گفتن : گلوله باران دشمن در سپیده دم.

ایستگاه صلواتی

اشکانیان : خانواده داغدار شهدا                

صفویان : افراد همیشه در صف کوپن

سامانیان : کسانی که از این جنگ نفعـی بردند و به سرو سامانی رسیدند.

آدامس شیک : التماس دعای مخصوص،سفارشی

التماس پتو : تقاضای جا برای خوابیدن،به معنی جا باز کردن در کنار خود.

آخرین هشدار : تیر مستقیم تانک .

آدیداس بسیجی : کفش کتانی راحت ، نسبت به پوتینی کـه ساق دار با بند بلند بدون زیپ.

آر.پی.جی.زنِ سفره : فردی که لقمه های بزرگ می گرفت و غذا را نجویده می بلعید.

با آفتابه چای شیرین خوردن : موفق به گرفتن مرخصی از فرمانده نشدن و با حال زار به چادر برگشتن. 

چشم چران : دیده بانبا جعبه گوجه حمل کردن : شهید بچه سال، که میشد او را با جعبه گوجه هم حمل کرد.

آخ جون مرخصی : جراحت ناشی از ترکش کوچک که به مرخصی و رفتن به عقب منجر می شد.

آدم خفه کن : چلو مرغ،غذای شب عملیات،کنایه از شهادت است که طبعا بعد از شام آخر احیانا محقق می شود.

آدم کُش گردان : امدادگر ! کنایه از ناشی بودن نیروهای امدادرسان خصوصا در شرایط عملیاتی و خطوط مقدم.  

اَلَّذینَ آمَنونَ وقت چایی گشنه موُنَ : درخواست چای و غذا از شهردار و مسئول سنگر یا چادر با چاشنی مزاح و بدون تحکم.

اِلهی ضَعفَ بَدَنی وَ دِقَّتَ جِلدی {رِقَت َ جلدی}: خدایا دقت کن جلد ما پاره نشود،به کنایه تعبیری بود که در مواقع بمباران و جنگیدن به کار می رفت.                             

انجمن خروسان جنگی : نیروهای تبلیغات،بچه هایی که بخشی از وظیفه شان توجه داشتن به اوقات شرعی و اقامه نماز پنج گانه بود.

باغبان : مسئول واحد تخریب که یکی از وظایفش کاشتن مین بر سر راه نیروهای دشمن و جمع کردن مین های آنها بود.

بالش سر خود : پای مصنوعی که جانبازان در هر شرایطی آن را از جای خود در می آوردند و زیر سرشان می گذاشتند. 

                                                 


 شــادی روح شهــدا و سلامتـــی جانبازان ِ عزیز صـــــلوات


**************************************************************
*********************************************************
********************مدیر وبلاگ مسجد********************
*******************************************
**********************************
****************************
*******************
*********
***
برگرفته از وبلاگ یه قدم تا خدا

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۱۱/۰۶
شهید گمنام

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی